Програма ОЛП


Спеціальність *.05050133 «Обладнання легкої промисловості
та побутового обслуговування»

Кваліфікація, що присвоюється: 

Інженер-дослідник (машинобудування).

Рівень кваліфікації: 

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Спеціальні вимоги до зарахування: 

Зарахування проводиться на загальних умовах за результатами вступного тестування.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 

Немає

Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання та вміння для проведення дослідницьких робіт з проблематики проектування та конструювання, виготовлення обладнання і устаткування, технологічного оснащення, інструментів, формування структури технологічних процесів, застосування новітніх методів обробки матеріалів. Студенти набувають навиків використовування нормативних документів, стандартів тощо для забезпечення необхідного рівня якості продукції на підприємствах машинобудування та інших галузях промисловості. Магістри зі спеціальності обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування володіють необхідними знаннями в галузі розроблення, розрахунку та створення типових та нових виробів, технологічного обладнання, оснащення та проектування
технологічних процесів легкої промисловості та побутового обслуговування.
Сферою їх діяльності є науково-дослідні підрозділи підприємств, установ, організацій різного профілю та напрямку діяльності машинобудування
в галузі легкої промисловості та побутового обслуговування. В процесі навчання студенти освоюють сучасні методики теоретичних та експериментальних досліджень із застосуванням традиційних і сучасні засобів та систем. Магістри здатні досліджувати та розробляти сучасні технологічні процеси виготовлення виробів легкої промисловості та побутового обслуговування з використанням сучасних засобів комп’ютерної техніки та найновіших програмних продуктів конструкторського та розрахункового спрямування (Компас, Delcam, Solidwork та ін.).
Загальний обсяг навчальної програми — 89 кредитів ЄКТС, в т. ч.: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 11 кредитів, цикл професійної та практичної підготовки — 78 кредитів.

Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області:

·        Синтезу та оптимізації технологічних процесів виготовлення, складання, ремонту, виробів машинобудування в галузі легкої промисловості та побутового обслуговування, розрахунків технологічних режимів та показників, вибору оптимальної структури.

·        Принципів розроблення, проектування та конструювання технологічного оснащення, обладнання, процесів, інструментів для обробки матеріалів.

·        Основ експлуатації та ремонту технологічного обладнання, застосування систем керування процесами виготовлення виробів.

·        Основ конструювання, моделювання та формоутворення деталей.

·        Методів, засобів, програмного забезпечення комп’ютерного проектування, конструювання, розрахунку та моделювання.

·       Проектування оснащення для виготовлення деталей тиском, литтям тощо.

·        Принципів дизайну та конструювання обладнання.

·        Основ керування життєвим циклом виробів.

2. Практичні навички з предметної області:

·        Навички з організації роботи підрозділів виробництва машинобудівного профілю.

·        Вміння ведення технологічної та конструкторської документації.

·        Уміння працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизованого проектування та виконання спеціальних розрахунків.

·        Навички роботи із засобами вимірювання та контролю.

·        Уміння використання діючих стандартів і нормативних документів у певної галузі виробництва.

·        Навички з експлуатації та обслуговування відповідного технологічного обладнання, інструментів.

Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єкти діяльності магістра зі спеціальності обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування визначаються використанням набутих знань та умінь з найсучасніших технологій автоматизованого проектування і виготовлення промислового обладнання, можуть створювати нове технологічне обладнання з сучасними системами керування, використовуючи найсучасніші матеріали та технології для їх виготовлення, також можуть здійснювати впровадження, забезпечувати діагностику, експлуатацію і ремонт, займатися маркетинговою діяльністю, організовувати виробничий процес і виконувати функції керівників та організаторів виробництва. Випускники працюють інженерами-дослідниками, конструкторами, технологами, менеджерами виробництва, здійснюють маркетингову діяльність щодо фахового супроводу впровадження, реалізації та збуту технологічного обладнання на виробничих, проектних, науково-дослідницьких підприємствах і установах легкої промисловості та побутового обслуговування та інших галузей промисловості.

Доступ до подальшого навчання: 

Магістр спеціальності обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування може продовжити навчання в аспірантурі за машинобудівними спеціальностями.

Вимоги до випуску: 

Завершена навчальна програма обсягом 89 кредитів, успішно виконана і захищена магістерська кваліфікаційна робота.

Форма навчання: 

денна

Директор програми: 

Доктор технічних наук, професор Стоцько Зіновій Антонович