Педагогічна робота


Педагогічна робота є продовженням і доповненням наукових досліджень. Навчальні курси є базою для освоєння знань в спеціальних областях техніки. Доповненням до навчальних дисциплін є методичні розробки для проведення практичних, лабораторних робіт, дипломних проектів (розділ „Методичні розробки”), а також керування дипломними роботами студентів (розділ „Керівництво дипломними роботами”). 

Есплуатація та обслуговування машин 
Викладаються теоретичні основи і практичні навички забезпечення працездатності машин під час їх експлуатації.

Системи 3D моделювання 
За результатами вивчення дисципліни студент освоює:
- базові положення системного підходу при проектуванні;
- основні знання про загальні принципи 3D проектування.
- особливості вивчення систем 3D моделювання;
- технології 3D-сканування і 3D-друку.

Машини та устаткування галузі 
Курс є дисципліною базового циклу, в якому викладаються питання розрахунку пристроїв, особливості експлуатації, специфіки сучасного устаткування для створення обладнання харчових та переробних виробництв, електронного машинобудування, обладнання легкої промисловості.

Обладнання електронної промисловості 
Курс описує конструкції і принципи роботи обладнання, яке забезпечує технологічні процеси виготовлення елементів електронної промисловості.

Спеціальні технології в легкій промисловості 
Дисципліна ознайомлює магістрів з новітніми технологіями в легкій промисловості, розглядає напрямки досліджень вдосконалення тканин, матеріалів та одягу, описує обладнання, що використовується при створенні новітніх матеріалів та тканин.

Хімічна технологія та обладнання підприємств 
Мета викладання дисципліни – отримання студентами необхідних знань, умінь та навиків у галузі хімічних виробництв підприємств легкої промисловості, а саме засвоєння типових хіміко-технологічних процесів галузі, починаючи з підготовчих виробництв та закінчуючи фінішними операціями.

Конструкція автомобілів
Курс складається з чотирьох частин:
Двигуни внутрішнього згорання, трансмісія, шасі, системи керування (кермова, гальмівна).
Описані конструкції, призначення і принципи роботи механізмів, агрегатів та систем сучасних автомобілів, розглянуто тенденції їх розвитку. Викладено питання впливу конструкції на експлуатаційні властивості автомобіля. Оригінальністю курсу є використання схем для опису елементів і систем автомобіля.

Експлуатаційні властивості автомобілів
Програмою курсу передбачено вивчення основних експлуатаційних властивостей автомобілв. Розглянуті критерії оцінки, оціночні показники, норми експлуатаційних властивостей, зв”язок показників з конструктивними та експлуатаційними факторами.
Особливістю курсу є створення інтерактивного варіанту лекцій, який можна викладати дистанційно через Internet.

Мобільні навантажувально-розвантажувальні машини
В курсі розглядаються конструкції автонавантажувачів з двигунами внутрішнього згорання. Розглянуто типоряди автонавантажувачів, особливості конструкції залежно від вантажопідйомності і умов роботи машини.

Транспортні засоби підвищеної прохідності
В курсі розглядаються конструкції транспортних засобів підвищеної прохідності: автомобілів та тракторів. Розглянутo також конструкції альтернативних рушіїв: шнеків, крокуючих, на повітряній подушці. Описанo конструкції, призначення і принципи роботи механізмів, агрегатів, окреслено перспективи розвитку транспортних засобів з різними типами рушіїв.

Автоматизація виробничих процесів на авторемонтних підприємствах
Розглядаються основи автоматизації виробничих процесів на авторемонтних підприємствах, а також елементи, що дозволяють автоматизувати виробництво.

Основи автоматики автомобільних систем
Розглядаються властивості агрегатів та систем автомобіля як регульованих об’єктів, принципи дії та конструкції елементів регулювання.

Автомобільні двигуни
Розглядаються теоретичні основи дійсних циклів, процеси наповнення, сумішоутворення і згорання. В курсі проаналізовано вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на показники роботи двигуна.

Логістика автомобільного транспорту
Основні положення логістики (пріоритет споживача, високий рівень обслуговування, скорочення часу виконання замовлення тощо) застосовані до автомобільного транспорту. Особливо наголошується на плануванні та організації перевезень дрібногуртових вантажів, прийнятті рішень в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

Технологічні процеси на авторемонтних підприємствах
Розглядаються характеристики об’єктів ремонту, описується технологія і наводяться основи теорії ефективного ремонту, наукові основи керування якістю ремонту автомобіля і проектування технологічних процесів відновлення типових деталей автомобіля.

Машини і устаткування галузі машинобудування
В курсі розглядаються конструкції різних джерел енергії, що використовуються в машинобудуванні, а також приводи і трансмісії, які забезпечують роботу всілякого обладнання: верстати, преси, підйомники, кран-балки тощо.

Паливно-енергетичні ресурси автомобіля
В курсі розглядаються питання прогнозування витрат паливно-енергетичних ресурсів автомобіля в конкретних умовах експлуатації. З врахуванням конкретних умов експлуатації формуються оптимальні щодо паливної ощадливості режимів руху.

Теоретична механіка
Курс містить типові розділи статики, кінематики і динаміки. В практичні заняття введено задачі , пов”язані з транспортними засобами, які є водночас і прикладами інженерних розрахунків.

Опір матеріалів
Курс містить такі розділи як розтяг, стиск, теорії міцності для простих навантажень, зсув, кручення, прямий згин, складний опір, поздовжній згин тощо. Теоретичний матеріал супроводжується прикладами практичних задач.

Деталі машин
Курс містить такі розділи як з’єднання, деталі для передачі обертового руху, передачі обертового руху, підіймальні пристрої, транспортні пристрої безпереpвної дії. Розділи курсу ілюструються прикладами.