Тези конференцій

1. Зінько Р.В., Козлінський М.П. Одна з особливостей руху автонавантажувачів// „Sakon ’92”. Metody obliczeniowe і badawcze w rozwoju systemow pojazdow і maszyn: Міжнар. конференція. – Rzeshow. – 1992 – C.61-66.
Досліджуються особливості криволінійного руху транспортних засобів із задніми керованими колесами. Доведено, що на відміну від класичної автомобільної схеми, максимального значення бокова сила досягає при виході із повороту.

2. Зінько Р.В., Козлінський М.П., Баран М.І. Методика вибору гідрооб’ємного рульового управління автонавантажувача з врахуванням експлуатаційних властивостей// „Східниця ’92”. Проблеми та перспективи розвитку конструкцій і організації виробництва автобусів, автонавантажувачів, автокранів та агрегатів: Міжнар. наук.-практ. конф.– Львів – 1992. С.36-41.
Запропонована нова методика вибору гідрооб”ємного кермового приводу транспортних засобів із задніми керованими колесами, яка враховує фактори статики і динаміки в робочому та аварійному режимах.

3. Зінько Р.В., Козлінський М.П., Коровець І.Р. Визначення оптимальних перехідних характеристик напірних гідромагістралей автонавантажувачів. –Рукопис, деп. в ЛДНТБ України №601Ук-95 – 1995 - 5 с.
В роботі проведено дослідження динаміки напірної гідравлічної лінії автонавантажувача моделі 4088, оснащеного об”ємним гідравлічним кермовим управлінням. Завдяки розробленій програмі на ЕОМ було досліджено перехідні процеси в гідравлічній лінії і вибрано оптимальний діаметр трубопроводів з ряду стандартних.

4. Зінько Р.В. Перспективи розвитку автомобілів з некласичними системами кермування. –Рукопис, деп. в ЛДНТБ України №601Ук-95 - 1995.- 6 с.
Проведена класифікація кермових управлінь всекерованих транспортних засобів і транспортних засобів із задніми керованими колесами. Визначено низку основних проблем в царині керованості таких транспортних засобів і показано шляхи наступного їх розвитку.

5. Зинько Р.В., Козлинский М.П., Гнатюк И.М., Коровец И.Р. Современная концепция подрессоривания авто- и электропогрузчиков и практические аспекты ее решения// Плавность хода экологически чистых автомобилей в различных дорожных условиях и летательных аппаратов при приземлении и торможении: Первая международная и научно-исследовательская конференция – Москва, 1997.
Розглядаються особливості застосування підвісок в автонавантажувачах. В таких машинах запропоновано використання пружних елементів, що мають різні пружні характеристики в завантаженому і незавантаженому станах автонавантажувача.

6. Зінько Р.В., Гащук П.М. Влияние размещения груза на эффективность рабочего цикла автопогрузчика// Четвертая международная научно-техническая конференция по двигателях внутреннего сгорания и моторных транспортных средствах. Болгария. Руссе 15-17 октября 1997.- С. 355-359.
Оскільки маса вантажу, з яким працюють підйомно-транспортні засоби, може складати третину повної маси машини, тому його впливом не можна нехтувати. Було створено експериментальний автонавантажувач з вилковим захоплювачем поперечного вирівнювання ваги вантажу на якому проводилися дослідження. Дослідження показали ефективність запропонованого нововведення.

7. Зінько Р.В., Гащук П.М. Оцінка ефективності автотранспортувальних засобів на основі типових і оптимальних циклів. Матеріали міжнародної наукової конференції “Лісотранспорт в Карпатах: традиції, реалії, перспективи розвитку”. Вип. 9. – Львів: УкрДЛТУ, 1998, стор. 42-46.
Використання елементарних оптимальних циклів як тестових розкрило потенціальні можливості експериментального автонавантажувача з вилковим захоплювачем порперечного центрування вантажу. Також це дало можливість усунути вплив автонавантажувачів старих конструкці, які використовуються в типових робочих циклах. В статті показано типові та звичайні цикли нового експериментального автонавантажувача.

8. Zinko R., Gaschuk P. Influence Position the load to fork lift truck sufficiency. International scientific Conference of Mechanics ’98. Rzeszow (Poland), june 1998. 1 p.
Маса вантажу, з яким працюють підйомно-транспортні засоби може складати до третьої частини повної маси машини. Тому впливом розташування вантажу на їх експлуатаційні характеристики не можна нехтувати.
В роботі досліджується вплив розташування вантажу на експлуатаційні характеристики підіймально-транспортних машин, а також на водія. Опубліковані експериментальні дані не дають повної картини впливу положення вантажу на продуктивність транспортного засобу. Тому виникла необхідність комплексного дослідження впливу розташування вантажу на ефективність таких машин на прикладі автонавантажувача при його роботі в циклі.
При розробці центруючого пристрою виникла ідея створення комплексної системи контролю і керування обробкою вантажу та іншими агрегатами машини. Така система дозволить комплексно підходити до проблеми обробки вантажу, що знизило б її собівартість і підвищило ефективність використання і не тільки на автонавантажувачах.

9. Зінько Р.В. “Вплив вантажу на ефективність роботи автонавантажувача”. 4-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: Кінпатрі ЛТД. – 1999. – с. 144.
Автонавантажувачі – особливий клас підйомно-транспортних машин. Вони являють собою транспортний засіб, що має спеціальний пристрій для обробки вантажу – свого роду маніпулятор. Поєднання функцій транспортування і обробки вантажу вимагає відповідного пристосування конструкції машини. Це стосується як маніпулятора, так і конструкції автонавантажувача взагалі.
Великий вплив на такі пристосування має сам вантаж. Так в залежності від виду вантажу розроблена ціла низка вантажозахоплюючих елементів. Маніпуляторові автонавантажувача в залежності від виду вантажу і технологічного процесу його обробки надаються додаткові степені вільності.
Робота з вантажем проявляється і в динаміці руху. Різниця ваги машини в завантаженому і розвантаженому станах складає 20 – 40 %. При цьому значно зміщується центр ваги машини, особливо у фронтальних автонавантажувачів. Значне зміщення центру ваги машини може призвести до втрати стійкості. Втрата стійкості в поздовжньому напрямку приведе до аварійної ситуації, тому, крім використання пристроїв стабілізації, при розрахунках конструкції машини враховують запас стійкості. Велике поперечне зміщення вантажу контролюється водієм, а от незначні відхилення залишаються поза його увагою, оскільки центр ваги вантажу він визначає суб’єктивно і візуально на основі геометричних розмірів захоплюваних об’єктів. Але таке зміщення впливає на продуктивність машини, втомлюваність водія при транспортуванні автонавантажувачем вантажу, а, отже, і на безпеку роботи.
При дослідженні проблеми поперечної стабілізації центра ваги машини було розроблено і запатентовано ряд способів центрування вантажів і пристроїв для їх реалізації, що враховують особливості конструкції вантажозахоплювача і дозволяють ширше використовувати його потенційні можливості для підвищення загальної ефективності машини.
Цікавим і оригінальним є спосіб позіціювання вантажу, що базується на порівнянні напружень в ланцюгах вантажопідйомника.
Використання пристрою центрування вантажу привело до зміни технологічного процесу обробки - введення операції центрування вантажу. Для підвищення ефективності роботи її вирішено було об’єднати з операцією транспортування.
Для апробації запропонованих конструктивних рішень був створений експериментальний зразок автонавантажувача з можливістю бокового зміщення вил на якому проводився основний комплекс досліджень. Результати експеримента підтвердили ефективність запропонованих рішень. З використанням центруючого пристрою покращилася стійкість руху машини, зменшилася напруженість работи водія по втриманню машини в прямолінійному русі. Вібронавантаженість робочого місця водія нижче при відцентрованому вантажі, особливо в поперечному напрямку. Було встановлено, що використання центруючого пристрою разом з захоплювачем із боковим зміщенням вил підвищило продуктивність автонавантажувача в цілому.
Логічним продовженням розробки центруючого пристрою було створення комплексної системи контролю і керування обробкою вантажу та іншими агрегатами машини. Така система дозволить комплексно підходити до проблеми обробки вантажу, що знизило б її собівартість і підвищило ефективність використання і не тільки на автонавантажувачах.

10. Зінько Р.В., Лозовий І.C. Графи структури зв”язків узугальнених координат математичних моделей роботи і руху мобільних транспортувальних машин (МТМ) та методика побудови цих моделей. Міжнародна конференція: “Моделювання та оптимізація складних систем” (МОСС – 2001) 25 – 28 січня 2001. Київ: ВПЦ “Київський ун-т”. С. 105 – 107.
Авторами запропоновано використання графів для аналізу і класифікації МТМ за структурно-конструктивними ознаками, що дало можливість об’єднати в одну групу транспортувальні засоби різних функціонувальних класів за критерієм подібного графа конструктивної схеми. Тому доцільно використати графи і для з’ясування внутрішніх зв’язків між узагальненими координатами математичних моделей роботи і руху МТМ.
Представлення зв’язків узагальнених координат математичних моделей у вигляді графів дозволяє з’ясувати взаємовплив роботи виконавчих механізмів МТМ і будувати математичні моделі з врахуванням цих зв’язків. Крім того графи зв’язків дозволяють однозначно визначити наобхідну кількість і яких саме узагальнених координат потрібно для розв’язку конкретної задачі дослідження. З іншого боку по графах можна перевірити правильність запису других похідних в системі рівнянь математичної моделі.

11. Вільковський Є.К., Зінько Р.В., Маковейчук О.М. Ефективність процедур митного контролю при контрейлер них перевезеннях. 63 Науково-практична конференція науково-педагогічних праціників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, Київ, НТУ, 2007. С. 406-407.
При проходженні митного контролю час простою для автотрейлерів є суттєво вищим, ніж для залізничного транспорту. Значні витрати на простій підвищують вартість перевезень і знижують швидкість доставки вантажів. В зв’язку з цим є цікавою задача перетину кордону автотрейлерами на залізничних платформах з метою зменшення собівартості перевезень. Дана ідея, на скільки нам відомо, вперше була сформульована Кирпою.

12. Зінько Р.В., Маковейчук О.М. Моделювання міських транспортних потоків методами клітинкових автоматів. 63 Науково-практична конференція науково-педагогічних праціників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, Київ, НТУ, 2007. С. 407.
На даний час гостро стоїть проблема управління транспортними потоками, особливо в великих містах. Збільшення кількості транспортних засобів як особистих, так і громадських, привело до перевантаженості міських доріг,багатогодинних заторів, утрудненню руху пішоходів, збільшенню кількості аварій і т.д. Ця проблема для міста Львова стає надзвичайно актуальною. Різке зростання рівня автомобілізації і відставання в розвитку вулично-дорожньої мережі привели до повного вичерпання пропускної спроможності магістральних вулиць, особливо центральної частини міста Львова. В зв’язку з чим була розроблена модель дорожнього руху, що базується на простих правилах еволюції клітинкових автоматів (КА). Вхідними параметрами моделі є: конфігурація робочого поля; матриця розподілу потужностей вихідних потоків; параметри наявності і режиму роботи (час перемикання в тактах) світлофорів. Результатом роботи програми є: оптимальні маршрути руху із точок входу до точок виходу; графік розподілу густини імовірності перебування автомобіля в кожній точці робочого поля; значення середньої густини транспортного потоку; час роботи програми в секундах.
За значенням величини середньої густини транспортного потоку можна вибирати оптимальне розташування і режими роботи світлофорів, місця паркування та оцінювати наслідки проведення ремонтних робіт на дорогах, що призводять до перетину чи звуження транспортних магістралей.

13. Шаров Б.Г., Маковейчук О.М., Зінько Р.В. Створення прототипу мобільної платформи із системою технічного зору // Восьмий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2007. – С. 158.
Представлено прототип нової мобільної платформи. Особливістю розробленої платформи є використання системи технічного зору, що інтегрована із базовими засобами відео спостереження на базі програмного продукту Hunter-M. Це дозволяє використовувати інтелектуальні алгоритми дистанційного керування мобільною платформою.

14. Лозовий І.С., Зінько Р.В. Моделювання динаміки руху універсального гусеничного самохідного агрегату. 8-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ-8): Проблеми енергоощадності при проектуванні, виготовленні та експлуатації машинобудівних конструкцій. 23 — 25 травня 2007 р., c. 26.
Відомо, що фермерські господарства України мають слабу механізацію виробничих процесів, низьку продуктивність праці, що призводить до високої собівартості продукції і, як наслідок, низької її конкурентоспроможності в порівнянні з аналогічною продукцією з країн ЄС та США. У зв’язку з цим актуальною є задача розробки механізмів, адаптованих до використання у типово невеликих фермерських господарствах України, що мають, як правило, порівняно невеликі площі орної землі і виробничих приміщень.
Практично ця адаптація зводиться до використання малогабаритних, ощадливих механізмів та машин малої одиничної потужності, створення сімейства типових таких машин. Знайшов би великий попит універсальний гусеничний самохідний агрегат (УГСА), який би дозволяв його використовувати як з навісним так із причіпним сільськогосподарським обладнанням.
Актуальною проблемою адаптації є створення ощадливого приводу для УГСА. Як створення так і оптимізація такого приводу можливе на основі дослідження процесів динаміки рушія і вироблення рекомендацій щодо конструювання його елементів, оптимізації їх роботи.
В роботі змодельовано і проаналізовано динаміку руху УГСА при передньому і задньому розташуванні привідного колеса, для різних типів натяжних пристроїв і двигунів.
Наведено рекомендації по практичному конструюванню приводу УГСА малої одиничної потужності.

15. Черевко Ю.М., Черево М.І., к.т.н. Зінько Р.В. Методика експериментального дослідження машин з накопичувально пружньо-демпфуючими елементами // Перша Всеукраїнська науково-практична конференція: Перспективи розвитку озброєння і військової техніки в Збройних силах України. – Львів: ЛІСВ. – 4-5 березня 2008. – с. 99.

Постановка задачі. Створення зразків нової військової техніки вимагає значних інтелектуальних, матеріальних та фінансових ресурсів. При цьому зберігся багатоетапний характер процесу їх створення, що окремих методів вирішення проблемних задач на кожному етапі проектування.
Проведено багато досліджень, пов’язаних з методикою проектування, виготовлення та випробовування нових зразків техніки [1-6]. Вони розглядають окремі аспекти створення нової техніки на різних етапах, але є досить вузькоспеціалізованими і ефективними в конкретній галузі техніки.
До тепер спостерігалася тенденція математичного моделювання процесів і явищ, що виникають при створенні нових зразків. На основі такого моделювання оцінювалася ефективність нового зразка. Але такий підхід не завжди давав точні результати. До того ж отримання необхідних параметрів та коефіцієнтів для симуляційних моделей потребувало проведення натурних експериментів. Набувають все ширшого застосування математичні моделі основані на синтезі експериментального зразка і математичного забезпечення [7-11]. В таких моделях можливе отримання поточних коефіцієнтів з експериментального зразка для математичного забезпечення. В зв’язку з цим створення ефективної методики проведення випробовувань і зняття експериментальних даних набуває важливого значення.
Стисле викладення розв’язку поставленої задачі. Будь-який новий зразок військової автомобільної техніки повинен пройти дослідні випробовування, щоб визначити його ефективність стосовно мети його створення. Ефективність використання можна поділити на ефективність функціонування самого автомобіля, характеристик взаємодії з оператором (водієм), взаємодії з довкіллям, ефективність обслуговування та ремонту. Для визначення ефективності зразка використовують показники ефективності, які повинні характеризувати зразок в цілому і давати достовірну інформацію про ефективність залежно від вибраних дослідних чинників. Показники ефективності варто основувати на продуктивності, витраті палива та плавності руху транспортного засобу [12]. Методика проведення експериментальних випробовувань автомобіля з накопичувально пружньо-демпфуючими елементами базується на узагальненому алгоритмі проведення досліджень.
При експериментальних дослідженнях особливе значення набувають задачі, пов’язані з організацією робіт, вибором умов і методів експерименту, планування натурних експериментів, використання моделювання при оцінці отриманих результатів. При виборі етапів експерименту необхідно враховувати можливість проведення експерименту, наявність та забезпеченість випробовувальної бази, допустимі умови роботи засобів забезпечення та вимірювання заданих параметрів, можливість використання інших методів для оцінки шуканих характеристик та параметрів, можливість проведення окремих експериментів для окремих агрегатів автомобіля. При проведенні експериментів доцільно поетапно нарощувати обсяги експерименту з переходом від менш складного до більш складного випробовування.
Висновки. Актуальним є створення загальної методики проведення експериментальних досліджень для автомобільних транспортних засобів. Експериментальні дослідження є частиною багато етапного визначення ефективності використання дослідного зразка. Ефективності використання поділяється на складові і оцінюється на основі критеріїв ефективності: продуктивності, витраті палива та плавності руху транспортного засобу. Залежно від конкретних задач розробляється методика, що основана на загальному алгоритмі проведення експериментальних досліджень. Експерименти проводяться поетапно з нарощуванням обсягів експерименту і з переходом від менш складного до більш складного.

16. Шаров Б.Г., Маковейчук О.М., Зінько Р.В. Створення мобільного робота із системою технічного зору. 64 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, Київ, НТУ, 2008. С. 406.

17. Вільковський Є.К., Зінько Р.В., Ахрамчук М.В., Лилик М.І., Сапега П.М. Покращення ефективності перевезень пасажирів на міжнародних маршрутах. 64 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, Київ, НТУ, 2008. – С. 429.

18. Вільковський Є.К., Зінько Р.В. Дидактичні особливості формування компютерної програми із дисципліни "Організація вантажних перевезень". 64 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, Київ, НТУ, 2008. С. 432-433.

 19. Зінько Р.В., Кравців В.П. Дидактичні функції комп'ютера в організації лабораторних занять з курсу «Моделювання
дорожнього руху». 64 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, Київ, НТУ, 2008. 
С. 434-435.

20. Зінько Р.В., Королевич Л.М. Моделювання розподілу теплових потоків в елементах автомобільних дискових гальм. 64 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, Київ, НТУ, 2008. С. 431 – 432.

21. Зінько Р.В., Кудлик М. Б., Круць Т.І., Лозовий І.С. Розвиток альтернативної енергетики як актуальна задача розбудови України. Міжнародний науково-практичний форум «Екологічні, технологічні та соціально-економічні аспекти ефективного використання матеріально технічної бази АПК», м.Дубляни 17-18 вересня 2008р. ЛДАУ. C. 417- 423.

22. Зінько Р.В., Кудлик М. Б., Круць Т.І., Лозовий І.С. Моделювання роботи вітроенергетичної установки з лопатями
постійного профілю на радіусі вітроколеса. ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" (CSIT-2008). 25 - 27 вересня 2008 року НУ «ЛП». C. 269 – 272.

23. Лаврівський М.З., Лозовий І.С., Зінько Р.В. Автомобіль розвідки при гасінні лісових і торф’яних пожеж. Організація
управління в надзвичайних ситуаціях: Матеріали 10-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Організація управління в надзвичайних ситуаціях». Київ: ІДУЦЗ УЦЗУ, 2008. С.238 – 240.

24. Лозовий І.С., Лаврівський М.З., Зінько Р.В. Аналіз результатів існуючих досліджень шарнірно - зчленованих механічних систем типу маніпуляторів. Організація управління в надзвичайних ситуаціях: Матеріали 10-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Організація управління в надзвичайних ситуаціях». Київ: ІДУЦЗ УЦЗУ, 2008. C. 254 – 262.

25. Зінько Р.В., Лозовий І.С., Гриб В.В., Лаврівський М.З. Результати заключної частини трьохетапної перевірки
математичної моделі роботи руху автомобіля середньої вантажопідйомності адаптованого до ліквідації надзвичайних ситуацій // Міжнародна науково-практична конференція ад’юнктів, курсантів та студентів «Пожежна безпека та охорона праці», Черкаси, АПБ, 2008.
С. 215-217.

26. Черевко Ю.М., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Використання графів для побудови математичної моделі систем з пружно
зчленованими елементами. 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. (МСУІМЛ-9). 20-22 травня 2009 р.
C.65-66.

27. Зінько Р.В., Бойко О.Д. Новий спосіб зменшення впливу пошкоджень системи регулювання тиску повітря в шинах . 9-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. (МСУІМЛ-9). 20-22 травня 2009 р. – C.249.

28. Зінько Р.В., Бервецький І.М. Дослідження теплових характеристик салону легкового автомобіля. 65 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, Київ, НТУ, 2009. С. 390.

29. Зінько Р.В., Королевич Л.М. Дослідження розподілу теплових потоків в гальмівному механізмі автонавантажувача. 65 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, Київ, НТУ, 2009. С. 391.

30. Вільковський Є.К., Маковейчук О.М., Зінько Р.В. Моделювання вуличної мережі міста на основі принципів клітинкових автоматів. 65 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, Київ, НТУ, 2009. С. 414.

31. Зінько Р.В. Розробка методів побудови замкненого комплексу енергоощадливих машин для сільського господарства. І-ша Міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозбереження і використання відновлюваних джерел енергії – пріоритетний напрям розвитку АПК», Львівський НАУ в м. Дубляни 11-12 червня 2009 р. С. 112.

32. Бойко О.Д., Королевич Л.М., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Дослідження тангенціальної жорсткості багатосекційних
автомобільних шин. 66 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. – Київ: Національний Транспортний університет, 2010.
С. 402.

33. Вільковський Є. К., Зінько Р. В., Маковейчук О. М., Рахубовський Ю. С. Підвищення точності визначення положення
транспортних засобів при міжнародних перевезеннях вантажів 66 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. – Київ: Національний Транспортний університет, 2010.
– С. 420.

34. Бойко О.Д., Зінько Р.В., Грубель М. Г., Ціхоцький О. В., Васьків С. М.Стенд для експериментального дослідження  шин військових автомобілів ІІІ-я всеукраїнська науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння
та військової техніки сухопутних військ"– Львів: АСВ. – 13-14 квітня 2010 року. – с.87.

35. І. Кузьо, Р. Зінько, І. Лозовий Використання графів при дослідженні роботи транспортних машин. Теорія та
практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій. – Львів: НУ «ЛП». – 21-23 жовтня 2010 року– с.103.

36. Зінько Р.В., Лозовий І.С., Макогонюк Ф.П. Особливості застосування напівпричепів з колесами, що мають багатосекційні камери шини // Четверта Всеукраїнська науково-технічна конференція: Перспективи розвитку
озброєння і військової техніки сухопутних військ. – Львів: АСВ. – 12-13 квітня 2011. – с. 82-83.

37. Бойко О.Д., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Підвищення живучості військової автомобільної техніки за допомогою
багатосекційних коліс // Четверта Всеукраїнська науково-технічна конференція: Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ. – Львів: АСВ. – 12-13 квітня 2011. – с. 30.

38. Зінько Р.В., Лозовий І.С. Растриженков А.В., Вовкунович А.О. Оцінка чинників, що впливають на формування маршруту руху мобільного робота // Четверта Всеукраїнська науково-технічна конференція: Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ. – Львів: АСВ. – 12-13 квітня 2011. – с. 83-84.

39. Зінько Р.В., Лозовий І.С., Дудар Є.Є. Модульна компоновка рухомих засобів евакуації та відновлення озброєння і
військової техніки як один з шляхів підвищення ефективності їх використання // Четверта Всеукраїнська науково-технічна конференція: Перспективи розвитку озброєння і військової техніки сухопутних військ. – Львів: АСВ. – 12-13 квітня 2011. – с. 84-85.

40. Бойко О.Д., Королевич Л.М., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Дослідження експлуатаційних властивостей багатосекційних
автомобільних шин. // 67 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. – Київ: Національний Транспортний університет, 2011.
С. 415.

41. Зінько Р. В. Застосування графів при моделюванні робочих процесів транспортних засобів. // 67 Науково-практична
конференція науково-педагогічних праціників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. – Київ: Національний Транспортний університет, 2011.
– С. 433.

42. Вільковський Є. К., Зінько Р. В. Покращення взаємодії видів транспорту при міжнародних перевезеннях вантажів. // 67 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. – Київ: Національний Транспортний університет, 2011. С. 422-433.

43. Зінько Р. В. Морфологічне середовище для моделювання технічних систем // 10-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. (МСУІМЛ-10). 25-27 травня 2011 р.C.193-194.

44. Зінько Р.В. Формування множини критеріїв роботи машин. // Міжнародна науков-технічна коференція «Вібрації в техніці і технологіях». 11-13 жовтня 2011 р. – С.10.

45. Zinko R., Sulojeva J., Heimanis B. Economic System of Evaluating Effectiveness of Fire Protection Taking Into Consideration Use of Mobile Robots // Riga Technical University 53rd International Scientific Conference Dedicated to the
150th Anniversary and The 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / Riga (Latvia): RTU Alumni. – 2012. – Р. 112-116. 

46. Зинько Р.В. Исследование работы автономной тихоходной вeтроенергетической установки с помощью графов. // Теория и практика современной науки [Текст]: Материалы VI международной научно-практической конференции, г. Москва, 3–4 июля 2012 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва: Изд-во «Спецкнига». – 2012. – С. 94-101. 

47. Зинько Р.В. Исследование работы роторной дробильной машины на упругой основе с помощью графов // Теоретические и практические аспекты развития современной науки [Текст]: Материалы IV международной научно-практической конференции, г. Москва, 2012 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва: Изд-во «Спецкнига». – 2012. – С. 52-61. 

48. Зинько Р. В. Энергетическое обеспечение объектов сельского туризма // VIII международная научно–практическая конференция «Актуальные проблемы экологии – 2012». – Гродно (Беларусь): Гродненский ГУ. – 2012. – С. 42-43. 

49. Кузьо І.В., Зінько Р.В. Моделювання руху розчленованих транспортних засобів // ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» (23-25 квітня 2012 року, Україна, Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка). – С. 42-49.

50. Кузьо І.В., Зінько Р.В. Аналіз напрямків дослідження зчіпних пристроїв розчленованих транспортних засобів // ХV-я международная научно – техническая конференция "Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы". (10-17 вересня 2012 року, Україна, Севастополь, Севастопольський національний технічний університет). – С. 238-241.

51. Зінько Р.В. Використання графів при дослідженні роботи роторної подрібнювальної машини на пружній основі // ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» (17-19 жовтня 2012 року, Україна, Вінниця, Вінницький національний аграрний університет) – С. 28-37.

52. Зінько Р.В. Використання графів при дослідженні роботи розчленованих транспортних засобів // ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожної галузей». (30 травня - 3 червня 2012 року, Україна, Луцьк, Луцький національний технічний університет). – С. 109-119.

53. Zinko R. The use of morphological environment is for design of rescue robots. 54th annual scientific conference organised by Riga Technical University. / Riga (Latvia): RTU Alumni. – 11th October 2013. – Р. 110.

54. Зінько Р.В. Морфологічне середовище для дослідження роботи зчіпних пристроїв розчленованих транспортних засобів / Р.В. Зінько, І.С. Лозовий, О.М. Бадейнов // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожної галузей». (29 травня - 1 червня 2014 року, Україна, Луцьк, Луцький національний технічний університет). – С. 220-228.

55. Зінько Р.В. Моделювання роботи пральної машини барабанного типу / Зінько Р.В., Серкіз О.Р., Іваникович Н.В. // ІІІ-тя Міжнародна науково-технічна конференція ТК-2014 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів» (28 – 30 травня 2014 року, Україна, Луцьк, Луцький національний технічний університет. – С. 85.

56. Зінько Р.В. Розрахунок усадки полімерної плівки при каландруванні / Зінько Р.В., Серкіз О.Р., Варфоломій А.Ю. // ІІІ-тя Міжнародна науково-технічна конференція ТК-2014 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів» (28 – 30 травня 2014 року, Україна, Луцьк, Луцький національний технічний університет. – С. 86.

57. Zinko R. Structuring of Information Base for Projecting Fire Equipment. 55th annual scientific conference organised by Riga Technical University. / Riga (Latvia): RTU Alumni. – 14th October 2014. – Р. 135.

58. Зінько Р.В. Математична модель роботи адаптивних вібраційних технологічних машин контейнерного типу з керованим дебалансним віброприводом / Зінько Р.В., Лозовий І.С., Мокрицький Р.Б. // ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці і технологіях» (14 – 16 жовтня 2014 року, Україна, Львів, НУ «ЛП» – С. 13.

59. Серкіз О.Р. Автоматична лінія приготування сухих будівельних сумішей, багатокомпонентних комбікормів та пральних порошків на основі віброприводу / Серкіз О.Р., Зінько Р.В., Олійник Т.В. // ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці і технологіях» (14 – 16 жовтня 2014 року, Україна, Львів, НУ «ЛП» – С. 16.

60. Зінько Р.В. Дослідження роботи пральної машини барабанного типу / Р.В. Зінько, О.Р. Серкіз, І.О. Волошин // Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та експериментальні дослідження у технологіях сучасного матеріалознавства і машинобудування» (25 – 29 травня 2015 року, Україна, Луцьк, Луцький національний технічний університет. – С. 12.

61. Зінько Р.В. Використання мобільних роботів в надзвичайних ситуаціях / Р.В. Зінько, О.Р. Серкіз, О.П. Кутраков, М.Д. Андюш // Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та експериментальні дослідження у технологіях сучасного матеріалознавства і машинобудування» (25 – 29 травня 2015 року, Україна, Луцьк, Луцький національний технічний університет. – С. 12.

62. Зінько Р.В. Використання методу почленної диз’юнкції для синтезу машин // ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» (21-25 вересня 2015 року, Україна, Дніпропетровськ, ДВНЗ «Національний гірничий університет»). – С. 44.

63. Зінько Р.В. Визначення коефіцієнта динамічного перевантаження підвісних барабанів обробки шкіри з скіповим підйомником / Р.В. Зінько, Ю.М.Городник // Шоста міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (26 - 29 квітня 2016 року, Україна, Чернігів). – С. 217-218.

64. Зінько Р.В. Вибір основних параметрів дробарки для переробки відходів / Р.В. Зінько, О.Р. Серкіз // Шоста міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (26 - 29 квітня 2016 року, Україна, Чернігів). – С. 219-220.

65. Зінько Р.В. Дослідження роботи роторної дробарки для переробки відходів / Р.В. Зінько, О.Р. Серкіз // IV Міжнародної науково-технічної конференції ТК-2016 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів» (26 - 28 травня 2016 року, Україна, Луцьк, Луцький національний технічний університет). – С. 69.

 

66. Зінько Р.В. Методика експериментальних досліджень тягово-зчіпних пристроїв триланкових автопоїздів / Р.В. Зінько, О.М. Бадейнов // ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожної галузей». (6 червня - 10 червня 201року, Україна, Луцьк, Луцький національний технічний університет). – С. 168-172.

 

67. Зінько Р.В. Використання методу почленної диз’юнкції для синтезу лопаті вітроенергетичної установки / Р.В. Зінько // XVII МНТК «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», 2016». (21 червня - 24 червня 2016 року, Україна, Одеса, Одеський національний політехнічний університет). – С. 149-151.


68. Городник Ю.M. Дослідження процесу завантаження підвісних барабанів обробки шкіри з скіповим підйомником. / Ю.M. Городник, Р.В. Зінько. // ХV Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» 28-29 квітня. – К.: КНУТД, 2016. – Ч.2. – с 250.

 

69. Серкіз О.Р. Дослідження процесів змішування сипких продуктів в горизонтальних шнекових змішувачах. / Серкіз О.Р., Зінько Р.В. // ІІ-а Міжнародна науково – практична конференція "Сучасні технології промислового комплексу-2016", 14 – 18 вересня 2016. Випуск 2. – Херсон: ХНТУ, 2016. – с.133.

 

70. Серкіз О.Р. Вібраційний дебалансний сепаратор. / О.Р. Серкіз, Р.В. Зінько, Т.Й. Олійник // XV Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 20-21 жовтня 2016 р. Полтава: ПДАА, 2016. – с 113.

 

71. Зінько Р.В. Моделювання роботи різнорідних машин на основі подібності графів їх конструкцій. / Р.В.Зінько // XV Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» 20-21 жовтня 2016 р. Полтава: ПДАА, 2016. – с 156-159.

 

72. Zinko R. Ways of ensuring society’s environmental stability. / Roman Zinko, Oksana Bilyk // Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship” (SCEE’2016) devoted to the 50th Anniversary of the Faculty of Engineering Economics and Management September 29th, Riga (Latvia): RTU Design Center. – 29th October 2016. – Р. 125.

 

73. Zinko R. Types of ecological consciousness and pedagogical forms of influence are on it. / Roman Zinko, Oksana Bilyk // BUP Teachers Conference on Education for Sustainable Development (ESD) “Engaging higher education in local and global challenges”, 23-26 October 2016. Poland: Rogów, 2016, c.5.

 

74. Зінько Р.В. Моделювання роботи різнорідної військової техніки на основі подібності графів її конструкцій. / Р.В.Зінько, П.І. Ванкевич, Б.В. Коробка // Науково-практична конференція “Застосування сухопутних військ збройних сил україни у конфліктах сучасності” 17 листопада 2016 року. Львів: НАСВ, 2016. – с.35.

 

75. Зінько Р.В. Обладнання для переробки відходів в легкій промисловості. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2017): матеріали тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 24–27 квіт. 2017 р.): у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – Т. 2. – 16 с.

 

76. Зінько Р.В. Принципи використання мобільних роботів військового призначення. / Р.В. Зінько. П.І. Ванкевич. Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ" 11-12 травня 2017 року. .Львів: НАСВ, 2017. – с 8.

 

77. Зінько Р. В. Роботизовані мобільні платформи для розмінування / Р. В. Зінько, Л. В. Крайник, О. З. Горбай // Актуальні проблеми
проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки. Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції 17–19 травня 2017 року: збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – C.131-134.

 

78. Сокіл Н.І. Мішкозашивальна лінія для наповнених мішків / О.Р. Серкіз, Р.В. Зінько. Матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології промислового комплексу-2017" 12 –17 Вересня, 2017: збірник тез доповідей. – Херсон: ХНТУ, 2017. – C.213-216.

 

79. Москвін П.Є. Дослідження згинної жорсткості взуття / П.Є. Москвін, А.О. Сініцин, Р.В. Зінько // Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів, 27-28 квітня 2017 року. Київ – КНУТД, 2017. – C.380-381.

 

80. Теличко Б.І. Дослідження теплопровідності системи «взуття-довкілля / Б.І. Теличко, М.М. Абумаіліх, Р.В. Зінько // Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «», 27-28 квітня 2017 року. Київ – КНУТД, 2017. – C.382-383.

 

81. Шикула Р.І. Дослідження одноциклових характеристик при розтягуванні шкіри/ Р.І. Шикула, П. П. Бориславський, Р.В. Зінько // Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Тези доповідей ХVІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів « », 27-28 квітня 2017 року. Київ – КНУТД, 2017. – C.384-385.

 

82. Зінько Р.В. Мобільні роботизовані платформи військового застосування // V Міжнародна конференція «Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики України. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки» 10 – 13 жовтня 2017 року – Львів: НАСВ, 2017. – с 12.

 

83. Зінько Р.В. Ефективність застосування військових мобільних роботів. / Р.В. Зінько. П.І. Ванкевич. // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності: Збірник тез доповідей науково-технічної конференції 16 листопада 2017 року. – Львів: НАСВ, 2017. – с 5.


84. Зінько Р.В. Використання мобільних роботизованих платформ в особливих умовах / Р.В. Зінько // Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Збірник тез доповідей v міжнародна науково-практична конференція 11–12 жовтня 2017 року. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2017. – с 333-335.


85. Крайник Т.Л. Спеціальні колісні шасі на базі автобусних технологій для комунальної техніки та автокранів / Т.Л. Крайник, Зінько Р.В., Якимів М.С. // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні: Тези доповідей III-ї всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 лютого 2018 р Львів: НУ «ЛП», 2017. – с 31-34.


86. Зінько Р.В. Динаміка роботи підйомно-транспортних машин з сипучими ґрунтами. /Р.В. Зінько, Л.В. Крайник, О.З. Горбай // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні: Тези доповідей III-ї всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 лютого 2018 р Львів: НУ «ЛП», 2017. – с 34-36.


87. Зінько Р.В. Основи синтезу спеціальних та технологічних машин / Р.В. Зінько // Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні: Тези доповідей III-ї всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 лютого 2018 р Львів: НУ «ЛП», 2017. – с 1.


88. Зінько Р.В. Використання резонансних режимів в дозувальному обладнанні / Р.В. Зінько, С.І. Тодавчич // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2018): матеріали тез доповідей VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 10–12 трав. 2018 р.): у 2-х т. / Чернігівський національний технологічний університет [та ін.]. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – Т. 2. – C. 47-48.

 

89. Зінько Р.В. Експлуатація військових мобільних роботів / Р.В. Зінько. П.І. Ванкевич // Міжнародна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки» 17 – 18 травня 2018 року – Львів: НАСВ, 2018. – с 149.

 

88. Зінько Р.В. Напрямки застосування військових мобільних роботів / Р.В. Зінько // «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК-2018): матеріали тез доповідей ХІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22–23 трав. 2018 р.) / Національний авіаційний університет [та ін.]. – Київ: НАУ, 2018. – С.315-316.

89. Бадейнов О.М. Моделювання руху триланкового автопоїзда / О.М. Бадейнов, Р.В. Зінько, О.З. Горбай // V Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей». (29.05-01.06.2018, Україна, Луцьк, ЛНТУ). – С. 16.

 90. Крайник Ю.Л. Методичні основи оптимізації розміщення колісного візка цистерни – напівпричепа / Ю.Л. Крайник, Р.В. Зінько, М.В. Глобчак, Ю.Ю. Скварок // V Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожної галузей». (29.05-01.06.2018, Україна, Луцьк, ЛНТУ). – С. 12.

 

91. Черевко Ю.М. Моделювання функціонування маніпулятора ремонтно-евакуаційної машини / Ю.М. Черевко, Р.В. Зінько // «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» (ІІРТК-2018): матеріали тез доповідей ХІX міжнародної науково-технічної
конференції (м. Київ, 19–22червня 2018 р.) / КПІ ім. І.Сікорського [та ін.]. – Київ: КПІ, 2018. – С.13-16.

 

92. Янчинський С.В. Прилад для оцінки комфортності одягу / С.В. Янчинський, В.В. Янчинський, Р.В. Зінько // Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Тези доповідей ХVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів « », 26-27 квітня 2018 року. Київ – КНУТД, 2018. – C.357-358.

 

93. Тодавчич В.І. Чинники, що впливають на якість дозування / В.І. Тодавчич, Р.В. Зінько // Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Тези доповідей ХVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів « », 26-27 квітня 2018 року. Київ – КНУТД, 2018. – C.447-448.

 

94. Зінько
Р.В. Концепція застосування мобільних роботизованих платформ в Україні / Р.В.
Зінько // Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової
політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки
Збірник тез доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції –10-11
жовтня 2018 року. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2018. – с 93-94.