Публікації


1. Зінько Р.В. Пакет прикладних програм для дослідження роботи і руху автонавантажувачів. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 1999. №4. С.148 – 150.
Проведено обгрунтування використання числових методів обрахунку, зокрема методу Хемінга, і описано структуру зв”язків між підпрограмами в пакеті прикладних програм. В залежності від задач досліджень в пакеті використовується підпрограма-функція, яка дозволяє моделювати дорогу періодичного профілю за допомогою періодичних функцій від періодичного аргументу і неперіодичного профілю за допомогою одиничної функції Хевісайда.
Неодноразове використання пакета прикладних програм LLTruck™ показало його ефективність і зручність при експлуатації.

2. Зінько Р.В. Дослідження вібропереміщень корпуса автонавантажувача методом числового експеримента. Вибрации в технике и технологиях. – 2000. - №2(14). – С.36 – 40.
The complex study of exploitation properties of vehicles, especially lifting and agricultural vehicles, will allow to optimize its characteristics as yet during design. So when it comes to exploitation within specific conditions, it will provide the maximum efficiency of functioning.
Also there were classified the factors, which are influencing at lift load truck’s exploitational efficiency. Based on that was created the mathematical model of fork lift truck’s functioning and movement. The model is written by Lagrange equations of 2nd level. The system of those equations belongs to the family of non-linear integral differential equations, because they are including non-linear derivatives of unknown function as well as their integrals.
We used this model as a base for creating of applied software package LLTruck™, which is based on Hemming’s numeral method. Using the applied software we studied the vibrational travel of fork lift truck body at different points especially at the driver’s seat. We have got result with various masses of load on the fork of the truck.
Employing the model and the applied software simplified the solutions for the line of problems and improve the quality of vehicles research.

3. Зінько Р.В. Апробація математичної моделі роботи і руху автонавантажувача. Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – Випуск 3. – С. 129 –134.
Для математичної моделі роботи і руху автонавантажувача розроблено пакет прикладних програм, який пройшов триетапну апробацію, що передбачала: перевірку на основі аналізу очевидних прикладів статики та динаміки руху автонавантажувача; зіставлення приведених в літературі результатів інженерних розрахунків з результатами, отриманими самостійно; порівняння рехзультатів числового та натурного експериментів. На основі триетапної апробації математичної моделі роботи і руху автонавантажувача та пакета прикладних програм, що її реалізують, зроблено висновок, що математична модель вірно моделює роботу і рух автонавантажувача; в ній достатньо детально відображено основні параметри автонавантажувача, вантажу, дороги.

4. Зінько Р.В. Пакет прикладних програм для дослідження роботи і руху автонавантажувачів в сільському господарстві. Вісник Львівського Державного Аграрного університету. – 1999. -№4. С. 240 –247.
Для математичної моделі роботи і руху автонавантажувача, що записана за допомогою рівняннь Лагранжа ІІ-го роду створено пакет прикладних програм LLTruck.
Для опису роботи і руху автонавантажувача завжди можна сформулювати початкові умови цього процесу, тобто задати початкове положення і швидкість руху основних його елементів. Тому дослідження динаміки руху є задачею Коші.
Приведено обгрунтування використання числових методів обрахунку, зокрема методу Хемінга і описано структуру зв’язків між підпрограмами в пакеті прикладних програм. В залежності від задачі досліджень в пакеті використовується підпрограма-функція, яка дозволяє моделювати дорогу періодичного профілю за допомогою періодичних функцій від періодичного аргумента і неперіодичного профілю за допомогою одиничної функції Хевісайда.
Неодноразове використання пакета прикладних програм LLTruck показало його ефективність і зручність при експлуатації.

5. Зінько Р.В., Гащук П.М. Моделювання елементів робочого циклу автонавантажувача. Вісник Державного Університету “Львівська політехніка”: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2000. -№396. С. 42– 57.
Створено математичну модель роботи і руху, яка стала основою для розробки пакета прикладних програм LLTruck™. Запропоновано розбити довільний робочий цикл автонавантажувача на операції, а їх – на елементи. Довільний алгоритмічний цикл можна алгоритмізувати, задіявши пакет LLTruck™, в якому використано методику кодування елементів операцій циклу.
Розглянуто приклад аналізу експлуатаційної ефективності автонавантажувача в робочих циклах.

6. Зінько Р.В., Лозовий І.C. Графи структури зв’язків узагальнених координат для автовантажотранспортувальних машин та методика побудови математичних моделей. Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. – Випуск 1., С. 29 – 33.
Для показу кількості та зв”язків між узагальненими координатами математичних моделей автори пропонують використовувати графи. З аналізу будови графів звязків узагальнених координат математичної моделі видно, що їх можна розділити на два типи за ознакою кількості узагальнених координат на і-му рівні. Спільним для всіх цих графів є те, що на першому рівні є одна узагальнена координата, а саме координата відносного повороту корпуса автовантажотранспортувальних машин (АВТМ). Представлення зв”язків узагальнених координат математичних моделей у вигляді графів дозволяє з”ясувати взаємовплив руху одних механізмів і агрегатів АВТМ від інших і будувати математичні моделі з врахуванням цих зв”язків. Крім того графи зв”язків дозволяють однозначно визначити наобхідну кількість і яких саме узагальнених координат потрібно для розв”язку конкретної задачі дослідження.

7. Зінько Р.В. Методика визначення експлуатаційної ефективності автонавантажувачів у робочих циклах. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. - №2. С.128 – 141.
Запропоновано розбити довільний робочий цикл автонавантажувача на операції, а операції – на елементи. З усіх можливих елементів виділено 19 характерних. Довільний робочий цикл можна алгоритмізувати, надаючи значення параметрам елементів операцій. Для алгоритмізації досліджуваного робочого циклу автонавантажувача запропоновано використовувати пакет прикладних програм LLTruck і методику кодування елементів операцій циклу.
Розглянутий приклад характерного робочого циклу показує, що дана методика може застосовуватись для визначення експлуатаційної ефективності автонавантажувача в робочих циклах.

8. Зінько Р.В., Лозовий І.C. Структурний аналіз плоских схем aвтовантажотранспортувальних машин. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. - №3. С.141 – 143.
В роботі проведена класифікація машин, яким притаманна фукнкція транспортування, за структурно-конструктивною ознакою. Під автовантатажотранспортувальними машинами (АВТМ) автори розуміють самохідні транспортувальні засоби, що мають різні експлуатаційні властивості залежно від набору виробничих функцій, серед яких наявною є функція переміщення в просторі тіла, що обробляється, та властивостей середовища в якому вони працюють. В класифікації використовуються графи, в яких ланка машини відображається кружком, кінематичний зв”язок між двома ланками відображено прямою або хвилястою лінією. Використання графів дає можливість зібрати в одну групу машини різних загальноприйнятих функціональних класів. Графи структури плоских схем різних груп АВТМ дозволяють зробити висновок, що всі АВТМ по критерію подібного графа можна розбити на шість груп.

9. Зінько Р.В. Підвищення ефективності роботи автонавантажувача за рахунок центрування вантажу на вилах. Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2001. – Том 6, №1., C. 74 – 84.
Проведена класифікація патентів, пов’язаних з центруванням вантажу на вилах автонавантажувача і сформульовано алгоритм виконання такого центрування. Приведені результати фізичного експерименту, в якому визначався вплив несиметрично розміщеного вантажу на вилах автонавантажувача на продуктивність машини.

10. Зінько Р.В. Адаптивний метод проектування мобільних машин // Проектування, виробництво та есплуатація автотранспортних засобів і поїздів: Зб.праць Асоціації „Автобус”. – Випуск 5. Львів. 2001. С-157.
The operations of working processes of mobile machines are divided to elements. The elements are using for constructing and modeling any working processing of mobile machines by computers.

11. Гащук П.М., Зінько Р.В. Методологія обгрунтування параметрів та характеристик мобільних машин зі змінюваним центром мас// Проектування, виробництво та есплуатація автотранспортних засобів і поїздів: Зб.праць Асоціації „Автобус”. – Випуск 7. Львів. 2003. С. 35 – 45.

12. Зінько Р.В., Дівєєв Б.М. Покращення конструктивних характеристик пожежних автомобільних драбин. Вісник Тернопільського державного технічногоуніверситету. – 2004. – Том 9, №1. С.46-52.
В роботі розглянуто транспортні способи рятування людей при пожежі у висотному будинку і запропоновано покращення одного з них – за допомогою автодрабин. Описано модель двосекційної автодрабини, на основі якої проведено якісний аналіз напруженого стану секцій драбини. На основі комп’ютерного моделювання визначено кількісні характеристики покращення параметрів серійної автодрабини.

13. Маковейчук О.М., Зінько Р.В. Дослідження нестаціонарного теплового режиму обігріву кабіни автонавантажувача. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2004. - №1. С.180-184.
В роботі досліджуються нестаціонарні теплові режими обігріву кабіни автонавантажувача. За допомогою створеної математичної моделі досліджено вплив конструктивних параметрів кабіни та обігрівача, зокрема, матеріалу теплоізоляції, її товщини, продуктивності обігрівача та інше на ефективність обігріву.
На основі проведених досліджень встановлено, що ефективність системи опалення при нестаціонарному тепловому режимі визначається тепловою характеристикою радіатора опалювача, втратами теплоти через корпус опалювача і втратами теплоти з повітрям, яке виділяється з кабіни.

14. Лозовий І.С., Зінько Р.В. Результати досліджень вібронавантаженості спеціальних транспортувальних засобів. Вибрации в технике и технологиях. – 2004. - №6(38). С.35-37.
Створена математична модель дозволяє досліджувати вібронавантаженість транспортувальної машини.
Виконано комп’ютерне дослідження впливу вантажу, профілю дороги і швидкості руху на вібронавантаженість машини.

15. Библюк, Р.В. Зінько, Дадак Р.М., Маковейчук О.М. Залежність динамічних властивостей дволанкового автопотяга від пружної характеристики зчіпного пристрою. Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2005, вип.15.4. – С. 90 – 95.
У статті подано дослідження динамічних властивостей дволанкового автопотяга в режимі гальмування залежно від характеристик зчіпного пристрою. Встановлено, що динаміка коливань автопотяга під час гальмування є суттєво нелінійною. Головними чинниками, що її спричинює є наявність зазорів,попереднє підтискання та наявність тертя в зчіпному пристрої.

16. Библюк, Р.В. Зінько, Дадак Р.М., Маковейчук О.М. Дослідження динамічних властивостей дволанкового автопотяга при подоланні одиничної перешкоди типу “сходинка”. Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2006, вип.16.1. С. 113 – 119.
У статті подано дослідження явища подолання дволанковим автопотягом перешкоди типу “сходинка”. Встановлено, що динаміка коливань автопотяга під час подолання перешкоди є суттєво нелінійною. Головними чинниками, що її спричинює є наявність зазорів, попереднє підтискання та наявність тертя в зчіпному пристрої.

17. І.С. Лозовий, Р.В. Зінько. Мобільний робот для розвідки пожежі. Пожежна безпека: збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД. – 2006, №8. С. 58 – 62.
Запропоновано конструкцію мобільного робота для гасіння пожеж.Розроблений метод формування рівнянь динаміки руху виконавчого маніпулятора за допомогою рівняння Лагранжа II роду.

18. Зінько Р.В. Навчально-екзаменаційна програма «STUDIЯ» для курсу «Конструкція автомобіля». Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід,проблеми, перспективи: збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД. – 2006, №1.С. 327 – 333.
В статті викладено принципи побудови та компонування навчально-екзаменаційної програми “StudiЯ”, призначеної для вивчення курсу «Конструкція автомобіля».

19. Зінько Р.В. Основи створення курсу «Ефективна ліквідація техногенних катастроф» для цивільного населення . Вісник ЛДУ БЖД: збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД. – 2007, №1. С. 33 – 37.
В екстраординарних ситуаціях людина може адекватно реагувати на ситуацію тільки у випадку попереднього вироблення відповідних навичок. Пропонується міждисциплінарний курс оснований на теоретичних і практичних засадах виховання відповідних навичок поведінки цивільного населення у випадку природних та техногенних катастроф.

20. Черевко Ю.М. Вікович І.А., Зінько Р.В. Методика чисельного моделювання функціонування транспортних машин з накопичувально пружньо-демпфуючими елементами // Автошляховик України. – 2007.- №3.- С. 22-23.

21. Зінько Р.В., Маковейчук О.М. Графова інтерпретація задачі контрейлерних перевезень. Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007, вип.17.4. С. 264 – 268.
В даній роботі побудовано графову модель контрейлерних перевезень. Прораховано оптимальні умови їх ефективності для міжнародних перевезень лісоматеріалів в залежності від вхідних параметрів, таких як геометрія задачі та швидкість перевезення.

22. Маковейчук О.М., Зінько Р.В. Принципи організації анізотропного середовища для клітинкових автоматів. Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007, вип.17.5. С. 210 – 213.
В даній роботі запропоновано для моделювання транспортних потоків використання ансамблю клітинкових автоматів в анізотропному середовищі з правилами еволюції, що враховують глобальну інформацію.

23. Зінько Р.В., Маковейчук О.М. Принципи формування інтелектуальної транспортної системи. Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007, вип.17.6. С. 280 – 285.
В даній роботі запропоновано принципи формування інтелектуальної транспортної системи для великих міст. Зокрема наведено приклад для міста Львова.

24. Зінько Р.В. Використання комп’ютерного моделювання при оцінці ймовірності ДТП. Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007, вип.17.7. С. 278 – 282.
Використання клітинкових автоматів при моделюванні ДТП дає можливість вираховувати ймовірність виникнення пригоди в кожній точці дороги з урахуванням перебування в цій точці автомобіля. При використанні комп’ютерного моделювання на основі принципів клітинкових автоматів можна сформувати віртуальну статистичну базу залежно від найрізноманітніших чинників, що спричинюють ДТП на заданому перехресті.

25. Зінько Р.В., Маковейчук О.М., Швець С.В. Особливості динаміки легкових автомобілів в залежності від типу приводу. Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУ України. - 2007, вип. 17.8. – C. 74 - 79.
При деяких спрощених припущеннях побудовано математичні моделі, які описують рух легкових автомобілів по траєкторіях змінної кривини. Сформовано умови чисельного експерименту та проведено комп’ютерне моделювання.


26. Зінько Р.В., Маковейчук О.М., Круць Т.І. Дослідження роботи зчіпного пристрою дволанкового автопотяга при русі по поверхні складного профілю. Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУ України. - 2007, вип. 17.8. – C. 96 - 102.
Досліджується робота зчіпного пристрою дволанкового автопотяга при русі по бруківці або поперек ріллі на зораному полі. Такі характеристики зчіпного пристрою як  зазори, попереднє підтискання та наявність тертя створюють істотну нелінійність коливань автопотяга.

27. Зінько Р.В., Маковейчук О.М., Слюсаренко О.І. Динамічні властивості дволанкового автопотяга при русі по поверхні
складного профілю. Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Машинознавство та САПР. – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2007. – № 29. С. 52-58.

 28. Дмитриченко М.Ф., Вікович І.А., Зінько Р.В. Комп’ютерне моделювання при дослідженні вулично-дорожньої мережі. Вісник: Науково-технічний збірник. – Київ: НТУ. – 2007, №15. Частина 2. – С.90 – 97.

 29. Шаров Б., Маковейчук О., Зінько Р. Прототип мобільного охоронного робота з системою технічного зору //
Машинознавство. – 2007.- №11(125).- С. 45-47.

 30. Лозовий І.С., Зінько Р.В. Результати досліджень вібронавантаженості спеціальних транспортувальних засобів //
Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2008, вип.18.9. С. 121 – 125.

 31. Вікович І.А., Зінько Р.В., Черевко Ю.М. Узагальнений алгоритм проведення досліджень при фізичному моделюванні // Вісник ЖДТУ / Технічні науки. – 2008. - №3(46). – Том 2. – С.37 – 43.

 32. Зінько Р.В. Дослідження паркування в транспортній мережі великих міст. Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. - Львів: НЛТУ України. - 2008, вип. 18.2. – C. 275 - 279.

 33. Зінько Р.В., Маковейчук О.М., Михалюк М.С. Знаходження швидкості автопоїзда, що є оптимальною за критерієм паливної ощадливості // Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2008, вип.18.3. С. 286 – 292.

 34. Zinko R., Horal N., Lozovyj I., Makovejchuk O. The Role of Interdisciplinary Courses in Gaining Sustainable Education in Ukraine // LEARNING FOR A SUSTAINABLE FUTURE. INNOVATIVE SOLUTIONS FROM THE BALTIC SEA REGION / Editors: Liisa Rohweder, Anne Virtanen. – Uppsala: The Baltic University Press, Nina Printhouse, 2008. - p. 96 -106.

 35. Черевко Ю.М., Королевич Л.М., Зінько Р.В. Експериментальне дослідження характеристик автомобіля з пружно-демпфуючою системою // Вісник ДІАТ. – 2008. - №4. – С.56 – 64.

 36. Лаврівський М.З., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Проблеми розвитку маніпуляторів, як шарнірно-зчленованих механічних систем // Пожежна безпека: збірник наукових праць. – Львів:  ЛДУБЖД - 2008, вип.13. –С. 58-64

 37. Кузьо І.В., Бойко О.Д., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Напрямки досліджень систем регулювання тиску в колесах транспортних засобів // Системи обробки інформації. – 2008, № 6. С. 14 -19.

 38. Черевко Ю.М., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Використання графів структури зв’язків для аналізу механічних систем з пружно зчленованими елементами // Автошляховик України. – 2009.- №4.- С. 12-15.

 39. Вільковський Є. К., Зінько Р. В. Використання програми тестування рівня знань “ZahystDR” при дипломному проектуванні // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів: Щорічний науково-виробничий журнал. – К.: НТУ – 2009, випуск 17. – С. 54-59.

 40. Вільковський Є. К., Зінько Р. В., Маковейчук О. М., Рахубовський Ю. С. Оптимізація доставки дрібногуртових партій
вантажу // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів: Щорічний науково-виробничий журнал. – К.: НТУ – 2009, випуск 17. – С. 60-63.

 41. Зінько Р., Круць Т., Лозовий І. Моделювання роботи тихохідного вітроколеса енергетичної установки з лопатями постійного профілю за його радіусом.// Комп’ютинг. – 2009. Том 8. Випуск 3. - С. 78-82.

 42. Лаврівський М.З., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Формування спеціалізованого контейнера для пожежного автомобіля модульної компоновки // Науковий вісник УкрНДІПБ, 2009, № 2 (20). С. 141 – 147.

 43. Королевич Л.М., Зінько Р.В., Лозовий І.С., Лаврівський М.З. Експериментальне визначення експлуатаційних характеристик автомобіля АЦ-40 // Проблеми пожежної безпеки: збірник наукових праць. – Харків: ХАЦЗУ. – 2009, вип.25, С. 114 – 122.

44. Лаврівський М.З., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Методика експериментального дослідження пожежного автомобіля модульної компоновки для гасіння лісових пожеж. // Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип.20.2. С. 74 – 80.

 45. Р.
Зінько, І. Лозовий, О. Дзелендзяк, С. Бурніцький Дослідження динаміки руху автобетонозмішувача з врахуванням характеристик двигуна / Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. №2., C. 159 – 163.

 46. Бойко О.Д., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Методика експериментального дослідження автомобіля з спеціальними шинами. // Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип.20.1. С. 107 – 112.

47. Бойко О.Д., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Математична модель руху колісного транспортного засобу з багатосекційними камерами шин // Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип.20.5. С. 311 – 316.

 48. Вільковський Є.К., Рахубовський Ю.С., Зінько Р.В., Маковейчук О.М. Оцінка ефективності використання систем моніторингу при міжнародних автомобільних вантажних перевезеннях // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: щорічний науково-виробничий журнал – 2010, №18. С. 193 – 200.

 49. Лаврівський М.З., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Методика експериментального дослідження пожежного автомобіля для гасіння пожеж на об’єктах АПК // Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: «СПОЛОМ», – 2009, – №13(2). С. 199 – 208.

 50. Зінько Р.В. Розробка методів побудови замкненого комплексу енергоощадливих машин для сільського господарства// Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. – Львів: «СПОЛОМ», – 2009, – №13(2). С. 376 – 383.

 51. Кузьо І.В., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Застосування графів при дослідженні функціонування транспортних засобів з пружно зчленованими елементами / – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип.20.12. С. 111 – 116.

 52. Зінько Р.В., Лозовий І.С. Моделювання роботи трансмісії гусеничної машини // Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць.  – Львів: НЛТУУ. – 2010, вип.20.13. С. 302 – 307.

53. Бойко О.Д., Зінько Р.В., Грубель М.Г., Ціхоцький О. В., Васьків С. М. Стенд для експериментального дослідження шин військових автомобілів // Вісник донецької академії транспорту: науковий журнал. – Донецьк: ПП РВФ «Молния». – 2010, вип.3. С. 92 – 96.

54. Кузьо І.В., Зінько Р.В. Методи створення комплексу енергоощадливих машин // Український міжвідомчий науково-технічний збірник: автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2010. -№44. С. 86–
90.

 55. Зінько Р.В. Аналіз і формалізація технологічних процесів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». –2010, № 679. С. 9 – 13.

 56. Кузьо І.В., Житенко О.В., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Математична модель динаміки руху шарнірно зчленованого дволанкового автовоза // Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць.  – Львів: НЛТУУ. – 2011, вип.21.3. С. 333 – 340.

 57. Зінько Р.В., Лозовий І.С., Андрієнко A.M., Зіркевич В.М. Новітні технології розробки зразків військової автомобільної техніки. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім.Т.Шевченка. Вип.№.30 К.: ВІКНУ, 2011. - С. 25– 33.

 58. Зінько Р.В. Методика використання графів при дослідженні роботи машини з гусеничним рушієм // Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2011, вип.21.13. С. 117 – 122.

 59. Зінько Р.В. Формування множини критеріїв роботи машин // Український міжвідомчий науково-технічний збірник: автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. -№45. С. 55– 62.

 60. Кельман І.І., Вільковський Є.К., Зінько Р.В., Маковейчук О. М. Дидактичні особливості використання комп’ютерних програм при викладанні курсу «Вантажні перевезення» // Systemy i srodki transportu samochodowego. Seria: Transport. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska. – 2011, nr 2. p. 259 – 268.

 61. LEJDA Kazimierz, ZINKO Roman Economic appraisal of effectiveness of work of dismembered road trains // Systemy i srodki transportu samochodowego. Seria: Transport. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska. – 2011, nr 2. p. 297 – 302.

 62. Вільковський Є.К., Зінько Р.В., Маковейчук О. М., Королевич Л.М. Ефективнiсть контрейлерних перевезень // Systemy i srodki transportu samochodowego. Seria: Transport. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska. – 2011, nr 2. p. 343 – 350.

 63. Зінько Р.В. Особливості роботи вітряків з лопатями вітрильного типу // Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2011, вип.21.14. С. 101 – 111.

 64. Кузьо І.В., Житенко О.В., Зінько Р.В. Дослідження динаміки руху дволанкового автовоза // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». –2011, № 701. С. 51 – 54.

 65. Zinko R., Jemeļjanovs V., Sulojeva J. Usage of Robots for the Increasing the Effectiveness of the Fire Protection. // Scientific Journal of RTU 15. series., Tehnogēnās vides drošība. - (2011)1. vol. pp 74-80. 

 66. Вільковський Є.К. Тенденції впровадження інтермодальних перевезень. / Є.К. Вільковський, Р.В. Зінько, О.М. Маковейчук, В.М. Дорош // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: Щорічний науково-виробничий журнал. – 2011. – №19. – С. 30-37. 

 67. Вільковський Є.К. Умови ефективності контрейлерних перевезень. / Є.К. Вільковський, Р.В. Зінько, О.М. Маковейчук, Л.М. Королевич // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: Щорічний науково-виробничий журнал. – 2011. – №19. – С. 38-43. 

68. Зінько Р.В. Використання середовища Avl Boost для дослідження робочих процесів двигуна ЯМЗ-238Л. / Р.В. Зінько // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: Щорічний науково-виробничий журнал. – 2011. – №19. – С. 147-151. 

69. Кельман І.І. Дидактичні особливості використання дисципліни «Вантажні перевезення». / І.І. Кельман, Є.К. Вільковський, Р.В. Зінько, О.М. Маковейчук  // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: Щорічний науково-виробничий журнал. – 2011. – №19. – С. 152–159. 

70. Шаров Б.Г. Мобільний охоронний робот із системою технічного зору. / Б.Г. Шаров, О.М. Маковейчук, Р.В. Зінько // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: Щорічний науково-виробничий журнал. – 2011. – №19. – С. 285-290.  

71. Зінько Р.В. Мобільні роботи в системі пожежної охорони. / Р.В. Зінько, Є.В. Сулоєва // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.17. – С. 132-138. 

 72. Зінько Р.В. Економічна ефективність пожежної охорони при використанні мобільних роботів. / Р.В. Зінько, Є.В. Сулоєва // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 22.10. – С. 320-329. 

73. Кузьо І.В. Моделювання роботи вітряків з лопатями вітрильного типу./ І.В. Кузьо, Р.В. Зінько // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка. – 2012. – Вип. 2 (32), т. 1. – С.100-110. 

74. Зінько Р.В. Використання графів при дослідженні роботи розчленованих транспортних засобів. / Р.В. Зінько // Міжвузівський збірник “НАУКОВІ НОТАТКИ” – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – 2012.– Випуск № 37. – С. 109-119.

75. Зінько Р.В. Морфологічне середовище для моделювання технічних систем. / Р.В. Зінько // Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ» Луцьк: ЛНТУ. – 2012.– Випуск № 38. – С. 61-66.  

76. Кузьо І.В. Моделювання руху розчленованих транспортних засобів. / І.В. Кузьо,  Р.В. Зінько // Ж.: Вібрації в
техніці та технологіях. Вінниця: ВНАУ.– 2012. – №2(66). – С.42-49. 

77. Зінько Р.В. Використання графів при дослідженні роботи роторної подрібнювальної машини на пружній основі  // Ж.: Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця: ВНАУ. – 2012. – №3(67). – С. 28-37. 

78. Кузьо І.В. Аналіз напрямків дослідження зчіпних пристроїв розчленованих транспортних
засобів / І.В. Кузьо, Р.В. Зінько // Вісник СевНТУ. Серія: Машиноприладобудування та транспорт: Збірник наукових праць. – Севастополь: СевНТУ. – 2012. – Вип. 134. – С. 238-241.

79. Зінько Р.В. Використання графів при дослідженні роботи автономної тихохідної вітроенергетичної установки. / Р.В. Зінько // Вісник Хмельницького національного університету: Технічні науки. – Хмельницький: ХНУ. – 2012.– №
3 (189). – С. 31-36. 

80. Корендій В.М. Аналіз переваг і недоліків горизонтально-осьових вітроустановок / В.М. Корендій, Р.В. Зінько // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: НУ «Львівська політехніка». – 2012. – № 729: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 53-59. 

81. Zinko R. The modeling of work of wind – driven energy plant of small power. Safety of technogenic environment // Scientific Journal of RTU Tehnogēnās vides drošība. - 2. vol. (2012), pp 82-86. 

82. Zinko R., Sulojeva J., Heimanis B. Economic System of Evaluating Effectiveness of Fire Protection Taking Into Consideration Use of Mobile Robots. Safety of technogenic environment // Scientific Journal of RTU Tehnogēnās vides drošība. - 3. vol. (2012), – pp. 66-70.

83. Зінько Р.В. Напрями підвищення ефективності роботи гусеничного рушія / Зінько Р.В. // Вісник Дніпропетровського аграрного ун-ту. 2012. – №2. С. 99 – 104.

 84. Бойко О.Д., Королевич Л.М., Зінько Р.В., Лозовий І.С. Експериментальне визначення експлуатаційних характеристик багатосекційних автомобільних шин // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: щорічний науково-виробничий журнал – 2012, №20. С. 60 – 67.

 85. Lejda Kazimierz, Zinko Roman, Lozovyj Igor, Jaworski Artur The research of functioning of dismembered transport vehicles // Systemy i srodki transportu samochodowego. Seria: Transport. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska. – 2013, nr
4. p. 105 – 116.

 86. Зінько Р.В. Особливості навчання курсантів військових навчальних закладів / Р.В. Зінько, О.Б. Шпак, Б.І. Гавенко // Збірник наукових праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2013. – Вип. №44. – С.186-196.

 87. Zinko R. Design of Rescue Robots with a Morphological Environment. Safety of technogenic environment // Scientific Journal of RTU Tehnogēnās vides drošība. - Vol.5, 2014, pp.51-57.

 88. Zinko R. Research of work of a rotor crush machine on elastic foundation with the use of graphs // Vibrations in physical systems – Vol. 26, 2014, pp. 342-350.

 89. Зінько Р.В. Моделювання роботи пральної машини барабанного типу / Р.В. Зінько, О.Р. Серкіз, Н.В. Іваникович // Технологічні комплекси – 2014, №1(9). С. 118 – 121.

 90. Зінько Р.В. Розрахунок усадки полімерної плівки при каландруванні / Зінько, О.Р. Серкіз, Н.В., А.Ю. Варфоломій // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. –
С. 125-131.

 91. Зінько Р. В. Дослідження роботи зчіпних пристроїв розчленованих транспортних засобів за допомогою графів / Р. В. Зінько, І. С. Лозовий, О. М. Бадейнов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2014. – № 10 (1053). С.121-128.

92. Зінько Р. В. Морфологічне середовище для дослідження роботи зчіпних пристроїв розчленованих транспортних засобів / Р. В. Зінько, І. С. Лозовий, О. М. Бадейнов // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ. – 2014.– Випуск № 45. – С. 220-228.

93. Зінько Р.В. Класифікація методів навчання з використанням механізму почленної диз’юнкції. / Р.В.Зінько, О.С. Білик, У.Я. Ханас // Педагогічний дискурс: зб.наук.праць. – Хмельницький: ХГПА, 2014. – Вип. 17. – С. 75-82.

 94. Зінько Р.В. Математична модель роботи адаптивних вібраційних технологічних машин з дебалансним віброприводом / Р. В. Зінько, І. С. Лозовий, Р.Б. Мокрицький // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 174-185.

 95. Zinko R. Structuring of Information Base for Designing Fire Equipment. Safety of technogenic environment // Scientific Journal of RTU Tehnogēnās vides drošība. - Vol.6, 2014, pp.47-51.

 96. Зінько Р.В. Відмінності навчання абітурієнтів військових і цивільних навчальних закладів / Р.В. Зінько, О.С. Білик, Б.І. Гавенко, О.Б. Шпак // Збірник наукових праць Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2014. – Вип. №46. – С. 297-303.

 97. Кузьо І.В. Використання морфологічного середовища для синтезу конструкцій машин / І.В. Кузьо, Р. В. Зінько // Збірник Вісник НТУУ КПІ  Машинобудування. Київ: КПІ. – 2014.– Випуск № 72. – С. 90-96.

 98. Khanas U. Didactical basis of distance education (Дидактичні основи дистанційної освіти) / Uljana Khanas, Roman Zinko // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди»: збірник
наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. − Вип. 34. – C.9-20.

 99. Зінько Р.В. Моделювання функціонування дволанкового автопотяга в умовах сільського господарства / Р. В. Зінько // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.4. –
С. 151-157.

 100. Зінько Р.В. Дослідження роботи пральної машини барабанного типу/ Р.В. Зінько, О.Р. Серкіз // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ. – 2015.– Випуск № 49. – С. 66-71.

 101. Зінько Р.В. Використання мобільних роботів в надзвичайних ситуаціях/ Р.В. Зінько, О.Р. Серкіз, Кутраков О.П., Андюш М.Д. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ. – 2015.– Випуск № 51. – С. 76-80.

 102. Зінько Р.В. Робота дволанкового автопотяга в умовах сільського господарства/ Р. В. Зінько, І. С. Лозовий, О. М. Бадейнов // Systemy i srodki transportu samochodowego. Seria: Transport. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska. – 2015, nr 6. p. 135 – 140.

103. Зінько Р.В., Серкіз О.Р. Обґрунтування параметрів подрібнювальної машини для переробки відходів/ Р. В. Зінько, О. Р. Серкіз // Технологічні комплекси – 2016, №1/2(12). С. 5 – 11.

104. Зінько Р.В. Методика експериментальних досліджень тягово-зчіпних пристроїв триланкових автопоїздів / Р. В. Зінько, О. М. Бадейнов // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ. – 2016.– Випуск № 55. – С. 168-171.

 

105.Зінько Р.В. Підхід до зменшення негативного впливу на довкілля при сталому розвитку суспільства. / Р.В. Зінько, О.С. Білик // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.4. – С. 197-205.

 

106. Зінько Р.В. Економічнa ефективнiсть використання багатоланкових автопоїздів / Р. В. Зінько, О. М. Бадейнов // Systemy i srodki transportu samochodowego. Seria: Transport. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska. – 2016, nr 7. p. 301310.


107. Зінько Р.В. Методологічні аспекти побудови моделей роботи різнотипної військової техніки на основі подібності графів їх конструкцій / Р.В. Зінько, П.І. Ванкевич, Є.Г. Іваник //  Озброєння та військова техніка. – № 4(12).– Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2016. – С.82–89.

 

108. Roman Zinko, Maria Ivanchenko, Uliana Hanas The use of memberwise disjunctions mechanism for teaching methods classification
depending on the students’ type of consciousness
. Studia Periegatica. 2017. N1(17). pp. 35-48.

 

109. Зінько Р.В. Лабораторний стенд для визначення одноциклових характеристик при розтягуванні тканин [Електронний ресурс] / Р.В. Зінько, О.Р. Серкіз, П.П. Бориславський, Р.І. Шикула // Технології та дизайн. – 2017, №2 (23). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_2_12 >

 

110. Зінько Р.В. Лабораторний стенд для визначення згинної жорсткості підошв взуття [Електронний ресурс] / Р.В. Зінько, О.Р. Серкіз, П.Є. Москвін, А.О. Сініцин // Технології та дизайн. – 2017, №2(23).Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_2_11

 

111. Зінько Р.В. Лабораторний стенд для дослідження теплозахисних властивостей матеріалів легкої промисловості [Електронний ресурс] / Р.В. Зінько, О.Р. Серкіз, Б.І. Теличко, М.М. Абумаіліх // Технології та дизайн. – 2017, №3(24).Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_3_9 >

 

112. Теличко Б.І. Дослідження теплопровідності системи «взуття-довкілля». / Б.І. Теличко, М.М. Абумаіліх, Р.В. Зінько // Технології та дизайн. – 2017, №3(24).Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_3_10 a=""> />

 

113. Зінько Р.В. Програмне середовище для моделювання транспортних потоків. / Р.В.Зінько, О.З. Горбай, О. М. Маковейчук // Systemy i srodki transportu samochodowego. Seria: Transport. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska. – 2017, nr 11. p. 123 – 130.

 

114. Горбай О.З. Просторові секційні модулі колісних транспортних засобів / О.З. Горбай, Р.В Зінько, І.С. Керницький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Динаміка, міцність та проектування машин і приладів». – 2017, № 866. С.18-25.

 

115. Зінько Р.В. Моделювання роботи різнорідних машин на основі подібності графів їх конструкцій / Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорськовикладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2016 році (м. Полтава, 17-18 травня 2017 року). – Полтава : РВВ ПДАА, 2017. – C.
242-245.

 

116. Зінько Р.В. Роботизовані мобільні платформи для вибухонебезпечних предметів / Р.В. Зінько, Л.В. Крайник, О.З. Горбай, А.П. Поляков // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018, №1 (7). С.52-62.

 

117. Zinko R. Ways of ensuring society’s environmental stability. / Roman Zinko, Oksana Bilyk // Scientific Journal of RTU Tehnogēnās vides drošība: Safety of technogenic environment. - Vol.8, 2018, pp.31-36. 

 

118. Зінько Р.В. Дослідження роботи роторної дробарки для переробки відходів / Р. В. Зінько, О. Р. Серкіз // Технологічні комплекси – 2017, №1(14). С.75-82.

 

119. Бадейнов О.М. Моделювання руху триланкового автопоїзда / О.М. Бадейнов, Р.В. Зінько, О.З. Горбай // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ. – 2018.– Випуск №62. – С.21-24.

 

120. Крайник Ю.Л. Методичні основи оптимізації розміщення колісного візка цистерни – напівпричепа / Ю.Л. Крайник, Р.В. Зінько, М.В. Глобчак, Ю.Ю. Скварок // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки» Луцьк: ЛНТУ. – 2018.– Випуск № 62. – С. 144-147.

 

121. Зінько Р. В. Перспективи використання мобільних роботизованих комплексів в широкому спектрі вирішення задач мілітарного спрямування / Р. В. Зінько, П. І. Ванкевич, А.Д. Черненко, О.В. Федін, Є.Г. Іваник // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – 2018, №1(9). С. 17-28.

122. Зінько Р.В. Опис бою як недетермінованого агресивного середовища / Р.В. Зінько, С.В. Шибанов, О.С. Білик, М.Г. Грубель // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – 2018, №1 (9). С. 88-96.

123. Zinko Roman. The research of functioning of three-unit lorry convoys / Roman Zinko, Oleksandr Badejnov // The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji. Vol. 81, No. 3, 2018. pp. 129-140. 

124. Зінько Р. В. Прилад для оцінки комфортності одягу [Електронний ресурс] / Р. В. Зінько, С. В. Янчинський, В. В. Янчинський. // Технології та дизайн. - 2018. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2018_3_7.

125. Cherevko Yurij. Software for research of manipulator of repair-evacuation machine / Yurij Cherevko, Roman Zinko // Systemy i srodki transportu samochodowego. Seria: Transport. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska. – 2018, nr 12. p. 7 – 14.