Fire Field

Автодрабини пожежні
(оптимізація конструкційних параметрів, резонансні явища)
На
основі огляду cпособів рятування з висотних будівель встановлено, що
найоптимальнішим залишається використання автомобільних драбин.
Розглянуто різні варіанти компонування автодрабини і досліджувалася їх
ефективність роботи з умов міцності.


Візуалізація методами КА ліній току в приміщенні
при роботі вентиляційної системи димовідведення
автомобіля димовідведення АД-120 (130)
Для
візуалізації методами КА ліній току в приміщенні використовувалася
мікроскопічна модель побудована за концепцією взаємодіючих клітинкових
автоматів з простими правилами поведінки. Перевагою моделі, на відміну
від класичного розв’зку Нав’є-Стокса, є можливість прорахунку ліній
току складної геометрії робочого простору, гнучкість, наочність,
простота інтерпретації результатів, низькі вимоги до апаратного
забезпечення. Модель задається конфігурацією робочого простору, джерел
та стоків повітря вентиляційної системи.

Моделювання роботи пожежного маніпулятора

Змодельовано роботу пожежного маніпулятора, який має три ступені

вільності. Для опису роботи маніпулятора використовувалися рівняння
Лагранжа другого роду. Отрмано залежності преміщень, швидкостей,
пришвидшень та зусиль в елементах маніпулятора від часу.


Дослідження коливних процесів у приводі водяної помпи пожежної машини

Водяна
помпа в пожежних цистернах може розміщуватися позаду цистерни і перед
нею. Записана математична модель дозволяє моделювати коливні процеси в
приводі помпи з врахуванням геометричних в конструктивних параметрів
елементів приводу.


Дослідження явища горіння в закритих приміщеннях
Розрахунок параметрів захисного
водяного бар'єру для пожежного автомобіля

На
основі рівняння теплового балансу розроблено методику розрахунку
парметрів системи водяного захисту пожежного автомобіля. Додаткового
вивчення потребують явища теплопередачі і врахування їх впливу при при
розрахунку та компонуванні системи водяного захисту.


Оцінка можливості руху пожежних машин з різними типами рушіїв

Використання
транспортних засобів підвищеної прохідності. Таких як автомбіля,
гусеничні машини не є завжди ефективним в екстремальних ситуаціях.
Проводяться дослідження визначення межі прохідності для транспортних
засобів з різнити типами рушіїв. Одним з важливих питань є задання
критеріїв порівняльної оцінки прохідності та розробка універсальної
методики вибору рушія для конкретних умов використання.


Енергетичні аспекти горіння і можливості гасіння пожеж